NÁZVY ODDIELU - MKK Slovan Galanta

NÁZVY ODDIELU

1956    -  Spartak Galanta

 

1957    -  Spartak DŠO Galanta  (po zlúčení s Tatranom Galanta)

 

1964    -  TJ Slovan NV Galanta

 

1971    -  TJ Slovan TOS Galanta

 

1984  -  TJ Slovan Galanta

 

2004  -  Mestský kolkársky klub Slovan Galanta